Druhy pozemků

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co je pro pozemky v porovnání s ostatními druhy nemovitostí (mimo jiné) specifické? Nebudu to zbytečně protahovat a hned vše vysvětlím. Pozemky totiž nelze žádným způsobem reprodukovat. Zeměkouli nafouknout nemůžeme, což znamená, že kvantitativní nabídka je neměnná. Můžeme sice počet pozemků zvyšovat jejich dělením, nicméně celková plocha zůstane neměnná. Nic to ovšem neříká o stránce kvalitativní, nebo-li snaze zvýšit hodnotu existujícího pozemku. Toho lze v případě stavebního pozemku docílit například vyšší hustotou zástavby, nebo zavedením inženýrských sítí. U zemědělských pozemků zase zvýšením bonity půdy třeba hnojením. Ale to bych předbíhal. V tomto díle o pozemcích bych se rád zaměřil na jednotlivé druhy a pozemků.

Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. rozděluje pozemky do dvou skupin o několika druzích podle účelu: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sadytrvalé travní porosty (dříve louky a pastviny). Tyto pozemky společně spadají do skupiny tzv. zemědělských pozemků. Do nezemědělských pozemků řadíme lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoříostatní plochy.

Orná půda

Ornou půdu charakterizujeme jako pozemek určený k pravidelnému pěstování obilovin, pícnin (rostlinné druhy ke krmným účelům) a okopanin (polní plodiny, například cukrová řepa). Případně i jiných zemědělských plodin, nebo pro dočasné zatravňování či postavení skleníků.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chmelnice

Chmelnice jsou pozemky, které slouží k pěstování chmele. Je pro ně typické, že jsou opatřeny speciální konstrukcí podporující charakter chmele – jeho popínavost.

Vinice

Není překvapením, že vinice slouží k pěstování vinné révy. V českém právu je vinice charakterizovaná jako půda osazená keři vinné révy o výměře větší než 10 arů a pod přiděleným registračním číslem.

Vinice Šobes

Zahrada

Pozemek definovaný jako zahrada slouží k trvalému pěstování zeleniny, květin a jiných zahradních plodin. Případně je osazený keři a ovocnými stromy do 0,25 ha.

Ovocné sady

V případě, že máme pozemek souvisle osazený ovocnými stromy a keři s plochou větší než 0,25 ha, hovoříme o ovocných sadech.

Trvale travní porosty

Pod trvale travními porosty si jednoduše představte louky a pastviny, kde je hlavním výtěžkem seno a slouží k trvalému spásání.

Lesní pozemky

Prvním zástupcem nezemědělských pozemků jsou lesní pozemky, kde se vyskytuje lesní porost. A to i za předpokladu, že byly lesní porosty dočasně odstraněny.

Lesní pozemky

Vodní plochy

U vodních ploch hovoříme o pozemku s přítomností rybníka, vodního toku, vodní nádrže, bažiny nebo močálu.

Zastavěné plochy a nádvoří

Pravděpodobně nejvíce diskutovaným druhem pozemku jsou zastavěné plochy a nádvoří, kde je postavena budova včetně nádvoří a společného dvora u bytových domů.

Ostatní pozemky

Vše ostatní, co nespadá mezi výše vymezené druhy pozemků, řadíme do pozemků ostatních.

Tímto dílem ze série mini článků o pozemcích jsme si společně rozšířili potřebné znalosti a příště se můžete těšit na stavební pozemek a jeho rozbor.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.